Biz hakda

Biz hakda

takmynan0

Guanç Guangzhouou Red Sunshine Co., Ltd. diňe lateks we nitril ellikleri öndüriji däl,

şeýle hem deri ellikler, pagta ellikler ýaly beýleki howpsuzlyk ellikleri üçin tejribeli eksportçydyr,

rörtükli ellikler,PVC senagat ellikleri, bir gezek ulanylýan ellikler.

Zawodymyz

Zawodlarymyz Guangdong welaýatynyň Foshan şäherinde ýerleşýär, meýdany 12000 inedördül metrden gowrak, lateks ellikleri we nitril ellikler üçin 3 awtomatiki önümçilik liniýasy bar, aýlyk önümçilik kuwwaty 3000 000 basgançakdan ýokary bolup biler.Öz gezeginde 3 topar işçi bilen 24 sagat üznüksiz işleýändigine düşündi.2019-njy ýylda täze maşynlary we tehnologiýalary hödürledik, netijeliligi hasam ýokarlandy.Täze önümleri öndürmek we köne önümleri gowulandyrmak üçin bir laboratoriýamyz we 3 tejribeli tehnikimiz bar.

Hil hemişe ilkinji nobatda durýar, hil gözegçileri önümleri önümçilik liniýasyndan tötänleýin barlar we harytlar iberilmezden ozal hilini, mukdaryny we gaplamalaryny gözden geçirerler.

takmynan4

Haryt

Köplenç ulanylýan ellik materiallary:

.
.

(3) tebigy lateks (mata örtükli) - gowy çeýeligi, esasanam çeýe, belli bir könelişme garşylygy, ýyrtylma garşylygy we kesilen garşylygy bar.

.

takmynan1

(5) Deri - dürli aşgarlama bejergisi arkaly tebigy material özboluşly aýratynlyklara eýedir. Derini bölmek bolar: rahat, çydamly, dem alyp bilýän we aşaga çydamly artykmaçlyklary bolan sygyr eti.Hrom gaýtadan işlenenden soň has çydamly we ýokary temperatura garşy durup biler; Doňuz derisi, gözenek uly, geçirijilik iň gowusydyr, ýuwlandan soňam gowy ýumşaklygy saklap biler, ýöne gaty kyn däl; Goýun derisi iň amatly, iň çydamly we garşydyr - iň oňat eşik öndürijiligi.

Hyzmatdaşlar

Elliklerimiz CE we ROHS şahadatnamasyndan geçdi.Soňky 14 ýylyň dowamynda ýeterlik OEM tejribämiz bar we müşderilere örän çalt we täsirli jogap berip bileris.

takmynan2

Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk müşderilerini topladyk we olardan kanagatlanarly teswirler alýarys.Dogruçyllyk we hyzmatdaşlygyň amaly ideýasyna esaslanyp, ýürekden hyzmat etmek, gymmatlyk döretmek, ikimiz üçinem ýeňiş gazanmak üçin öňe gitmegi dowam etdireris.