Mawy Nitril synag ellikleri arzan bahalar

Gysga düşündiriş:

PREMIUM SYITYASY: Örän çydamly we deşilen garşylyk, lateksden we winilden has elastik we has amatly.

LATEX ÜÇIN ÜPJÜNÇILIK: Tebigy rezin latekslere we don tozyna duýgur adamlar üçin iň oňat çözgüt

Sag ýa-da çep eliňize laýyk gelýär, gowulaşdyrmak üçin dokalan barmaklar.Palma we barmaklar gabykly we ygtybarly ýer berýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

IAR GOWY DISPENSER GAPY: guty üçin 100 ellik

Nitril ellikler kislota çydamly, aşgarlara çydamly, ýaglara çydamly, zäherli däl, zyýansyz we tagamsyz.

Nitril ellikler sintetiki nitril materiallaryndan ýasalyp, adamda allergiki täsirleri döredip bilýän lateksdäki beloklardan boş.Saýlanan formulada ösen tehnologiýa, ýumşak duýgy, süýşmeýän rahat we çeýe amal bar.

Nitril elliklerde ftal turşusy efirini, silikon ýagyny, amin birleşmeleri ýok, gaty gowy arassalaýyş we antistatiki aýratynlyklary, garramaga garşylygy we ýag garşylygy, eliň adam bedeniniň görnüşine görä döredilen nitril ellikleriň modellerini arassalamak. ajaýyp hüşgärlik, ajaýyp dartyş häsiýetleri we deşiklere garşylyk, ýokary dartyş güýji we ajaýyp könelişme garşylygy.

Nitril ellikler çeýe, amatly we şir. Ol çydamly we howpsuz.

Gök pigment çig mal tapgyryna goşulýar we taýýar önüm çykmaýar, solmaýar we önüme täsir etmeýär.

100% sintetiki nitril butadien kauçukdan, az ionly.

Bir gezek ulanylýan Nitril ellikler

Bir gezek ulanylýan Nitril ellikler

Poroşok mugt
Iň ýokary hili / Bir gezek ulanylýar

Çydamlylygy güýçlendiriň

Çydamlylygy güýçlendiriň

Güýçli we çydamly
işde döwmek aňsat däl

Ulanmak üçin görkezmeler

Bu önümiň sag eli ýa-da çep eli ýok.Eliňiziň görnüşine laýyk ellikleri saýlaň.

Ellik geýeniňizde ýüzük ýa-da beýleki bezeg geýmäň, manikýur dyrnaklaryna üns beriň;

Bu önüm bir gezeklik ulanmak bilen çäklenýär; Ulanylandan soň, bakteriýalaryň daşky gurşawy hapalamagynyň öňüni almak üçin önümlere lukmançylyk galyndylary hökmünde garamaly.

Gün şöhlesine ýa-da ultramelewşe şöhlesine göni täsir etmek düýbünden gadagan.

Salkyn we gury ammarda (içerdäki temperatura 30 gradusdan pes, otnositel çyglylyk 80% -den pes) ýer tekjesinden 200mm uzaklykda saklanmalydyr.

Zawodyň suraty (1) Zawodyň suraty (2) Zawodyň suraty (3)


  • Öňki:
  • Indiki: