Gap-gaç ýuwmak üçin Hytaý lomaý goşmaça öý sürüleri hatarlanan lateks kauçuk ellikler

Gysga düşündiriş:

Iki jübüt ellik we iki arassalaýjy mata Dürli iş ulanylyşyny tapawutlandyryňMen ömrüňiz üçin gowy kömekçi.

Çydamly: Qualityokary hilli rezin ulanyňAsurance gaýtadan ulanyp bilersiňiz Elleriňiz işde goralsa, elastik ellikler palma köp bolmagy üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

Köp maksatly: Aşhanany arassalamakDiş ýuwmak, Awtoulag ýuwmak Içerde we açyk arassalamak El deriniň poslaýjy suwuklyklar bilen täsiriniň öňüni almak üçin.Gaty reňkli ellikler, uzaldylan çeňňekler Elleriňiziň we eşikleriňiziň gurandygyna göz ýetiriň. Dürli toparlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin üç ululyk.

100% kanagatlandyrma kepilligi: Önümlerimizde haýsydyr bir hil meselesi ýüze çyksa ýa-da kanagatlanmasaňyz, islän wagtyňyz ony doly yzyna gaýtaryp bermek üçin bize hoş geldiňiz.

Öýüňizi arassa we arassa saklamak indi ajaýyp kauçuk ellikler bilen has aňsat!Lighteňil, amaly we geýmek aňsat, gap-gaç ýuwýan elliklerimiz elleriňizi gaty arassalaýjy maddalardan we beýleki elementlerden goraýar, olary yzygiderli we ýumşak saklaýar.

INNOVATIVE DIZAYN: Beýleki nahar elliklerinden tapawutlylykda, biziňkiler, islendik ýerde diýen ýaly asmaga mümkinçilik berýän ýörite çeňňekler bilen gelýär.Şeýlelik bilen, gap-gaç ýuwmak üçin rezin ellikler has çalt gurar, şonuň üçin arassa bolarlar we şekillerini uzak saklarlar.

GARŞY GÖRNÜŞ: Öý elliklerimiz galyň we berk, ýöne ýeňil we geýmek aňsat.Elleriňizi suwdan we arassalaýjy maddalardan gorap, ýumşak we rahatdyr.Olary gaýtadan ulanyp bolýar we arassalamak hem aňsat.

SÖASGI ÜÇIN ýasaldy: Bu öý arassalaýjy ellikler, wagtyň synagyndan geçjek ýumşak, ýöne gaty çydamly materialdan lateksden ýasaldy.Gap-gaç ýuwýan ellikler suw geçirmeýän, tegmilsiz we yssyz, şonuň üçin has arassalaýyş tejribesinden lezzet alýarsyňyz.

Köp maksatly: Aşhanany arassalamakGap-gaç ýuwmak, Awtoulag ýuwmakOorapyk we açyk arassalamakEl derisiniň poslaýjy suwuklyklar bilen aragatnaşygynyň öňüni almak.Gaty reňkli ellikler, uzaldylan gysgyçlarElleriňiziň we eşikleriňiziň gurydygyna göz ýetiriň. Dürli toparlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin üç ululyk.

100% kanagatlandyrma kepilligi: Önümlerimizde haýsydyr bir hil meselesi ýüze çyksa ýa-da kanagatlanmasaňyz, islän wagtyňyz ony doly yzyna gaýtaryp bermek üçin bize hoş geldiňiz.

Zawodyň suraty (1) Zawodyň suraty (2) Zawodyň suraty (3)


  • Öňki:
  • Indiki: