Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Näme hödürleýärsiňiz?

Esasan ellik öndürijä we eksporta üns berýäris.

20 fut konteýner zakazyny näçe gün gutaryp bilersiňiz?

Adatça, L / C goýumyňyzy alanyňyzdan soň 30 günüň içinde 1 * 20 konteýner, 45 günüň dowamynda 1 * 40HQ gutaryp bileris.

Siziň nusga tölegiňiz näme?

Nusgalaryň bahasy 10 dollardan az bolsa mugt, ýöne kurýer charfe tölegli tölenmeli.Collectük ýygnalan hasabyňyz ýok bolsa, bellenen kurýeriňize iberip bileris.Ora-da ilki bilen Paypal tarapyndan ýük töleglerini töläp bilersiňiz.

Önümler üçin aýratyn haýyşlarym bar bolsa näme etmeli?

Esasan, islegleriňize görä öndürip ýa-da öndürip bilmeýändigimize garamazdan wagtynda jogap bereris, adatça ýörite islegleriňiz üçin goşmaça töleg alynýar.Ellikleriň köpüsi üçin müşderiniň nyşanyny, kagyz kartasyny, sumkalaryny we kartonlaryny çap edip bileris.

Töleg möhletiňiz näçe?

1. T / T 30% öňünden goýum we T / T balans mukdary, asyl tölegiň göçürmesine garşy. (Specialörite ýurt ýa-da ilkinji gezek iş öňünden tölenen balansy talap edip biler).

2. Görüp bolmajak L / C.

3. Samall sargytlary “Paypal”, günbatar kärdeşler arkalaşygy, pul gramy arkaly tölenip bilner.

Adatça harytlary iberýän haýsy Hytaý porty?

Guan Guangzhouou porty, Şençzhenen porty, ingingdao porty, Ningbo porty.

MOQ näme (mukdaryň iň az tertibi)?

1. Ellikleriň köpüsi 500-1000dozens.

2. Synag buýrugy ilkinji gezek kabul edilýär.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?