Greenaşyl howpsuzlyk iş ellikleri Nitril ellikler

Gysga düşündiriş:

Suwuklyklar we himiki maddalar bilen işleýän wagtyňyz elleriňizi we bilekleriňizi goraň.

Nitril ellikler öý himiki serişdeleriniň, erginleriň, pestisidleriň, nebit esasly distillatlaryň, suwuk kislotalaryň we başgalaryň köpüsine garşylygy üpjün edýär.

Firma saklamak üçin süýşmedik teksturaly gysgyç.Ellikler gyrgyçlara, deşmelere we aşgazanlara garşy durar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

Gaýtadan ulanylýan ellikler - Ellikleri her gezek ulananyňyzdan soň ýuwuň we gowy guramaga mümkinçilik beriň.Ellikleri gaýtadan ulanmazdan ozal himiki zeper üçin barlaň

Wells Lamont - 1907-nji ýyldan bäri hil hakda berk. Üns beriň: Hiç bir ellik himiki maddalara belli bir derejede garşy durmaz.Deşikler össe ýa-da ellikler himiki maddalar bilen baglanyşykdan haýsydyr bir täsir görkezýän bolsa, derrew çalşyň

Greenaşyl howpsuzlyk iş ellikleri Nitril ellikler (2)
Greenaşyl howpsuzlyk iş ellikleri Nitril ellikler (3)

WhyC.çeňňekN.itrile?

Dürli ulanylyş

1.Ding Qing ellikleri: esasan lukmançylyk, lukmançylyk, saglyk, gözellik we iýmit gaýtadan işlemek we beýleki iş pudaklarynda ulanylýar.

2.PVC ellikler: arassa otag, gaty disk öndürmek, takyk optika, optiki elektronika, LCD / DVD suwuk kristal önümçiligi, biomedisina, takyk gurallar, PCB çap we beýleki pudaklar üçin amatly. Saglyk barlagynda, azyk senagatynda, himiýa senagatynda, elektronika senagaty, derman senagaty, boýag örtük senagaty, çap we boýag senagaty, oba hojalygy, tokaý hojalygy, maldarçylyk we zähmeti goramak we maşgala saglygy ýaly beýleki pudaklar.

3.latex ellikler: öý, senagat, lukmançylyk, gözellik we beýleki pudak hökmünde ulanylyp bilner. Awtoulag öndürmek, batareýa öndürmek; FRP senagaty, uçar ýygnamak; Aerokosmos meýdançasy; Daşky gurşawy arassalamak we arassalamak.

Üç dürli material

1. Butadien ellikleri: nitril butadien rezinden.

2. lateks ellikleri: lateks gaýtadan işlemekden. Esasy çig mal.

3. lateks ellikleri: lateks gaýtadan işlemekden.

4. Nitril ellikler orta we ýokary derejeli önümlerdir.Processörite amal bejergisi we formula gowulaşandan soň, howanyň geçirijiligi we rahatlygy lateks elliklerine ýakyn. Icarymgeçirijiniň işleýşinde, takyk elektron böleklerinde we ýelmeşýän metal gämilerinde, ýokary tehnologiýaly önümleri gurnamakda we düzetmekde, LCD displeý stollarynda, zynjyr tagtasynyň önümçilik liniýalary, optiki önümler, tozansyz barlaghanalar, hassahanalar, gözellik salonlary we beýleki ugurlar. Soňky ýyllarda nitril ellikler öý işlerinde, himiýa, suw ekerançylygy, aýna, azyk, ylmy gözleg we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Sebäbi Müşderiler nitril ellikleri saýlaýarlar, olaryň hiline we ulanylyş gurşawyna ýokary talaplarynyň bardygyny aňladýar, şonuň üçin pes derejeli nitril ellikleriň bazary we ýaşaýyş meýdany azalýar we nitril ellikleriň öndürilmegi we satuwy kem-kemden orta we ýokary derejä jemlenýär önümler üçin has ýokary we ýokary hilli talaplar bilen önümler.

Greenaşyl howpsuzlyk iş ellikleri Nitril ellikler (4)

Batyrylan mahmal

Süýşmäge garşy dizaýn gowy tutma garşylygyny üpjün edýär
Nitril rezin material, yssyz we pes duýgurlyk

Zawodyň suraty (1) Zawodyň suraty (2) Zawodyň suraty (3)


  • Öňki:
  • Indiki: