Bir gezek ulanylýan ellikler görkezilýär

 

Bir gezek ulanylýan ellikler: Bir gezek ulanylýan PE ellikleri, Bir gezek ulanylýan TPE ellikleri, Bir gezek ulanylýan PVX ellikler, Bir gezek ulanylýan lateks ellikler, Bir gezek ulanylýan nitril ellikler, saýlan islendik materialyňyz, reňkleriňiz we gaplamanyňyz düzülip bilner, 100 sany kompýuter / guty, 10 guty / karton, ululyklar S, M, L, XL.Ellikleri çalyşmagyň ýokary ýygylygy bolan käbir pudaklarda, adatça bir gezek ýokaşmakdan gaça durman, lukmançylyk pudagy, laboratoriýa, azyk gaýtadan işleýän senagat we beýleki pudaklar ýaly bir gezek ulanylýan ellikleri ulanmak maslahat berilýär. ýokary arassaçylyk talaplary.

 

Bir gezek ulanylýan PE ellikleri: aşhana, açyk barbekyu, öýde ulanmak we ş.m. üçin gowy açylyş, ýokary aç-açanlyk, çeýe işlemek, adam bedeni bilen gowy ýakynlyk.

Bir gezek ulanylýan PVX ellikler:Gorag ellik pudagynda iň çalt ösýän önüm bolan polimer bir gezek ulanylýan plastik ellikdir.Geýmek amatly, ulanmaga çeýe, tebigy lateks maddalary ýok we allergiki täsirleri döretmeýär.Lukmançylyk işgärleri we azyk senagaty gullugynyň işgärleri ony gowy görýärler.

 Bir gezek ulanylýan lateks ellikleri: ýokary çeýeligi, howanyň geçirijiligi, sterilizasiýa, ses ýok, aýryp bolýan we ýuwup bolýan, gowy çeýeligi we zaýalanmagy bilen lateksden ýasalýar.Lateks elliklerine rezin ellikler hem diýilýär.Lateks rezin agajyň sapyndan alnan tebigy materialdyr.Tebigy lateks biosintetiki önümdir.Iýmit gaýtadan işlemekde, öý işlerinde, oba hojalygynda, lukmançylykda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Bir gezek ulanylýan nitril ellikler: Kauçukdan ýasalýar, sintez edilýär we akrilonitril we butadien bilen arassalanýar.Onda belok ýok, adam derisine allergiki täsiri ýok, zäherli däl, zyýansyz, çydamly we gowy ýelmeşýär.Allergiki däl, zaýalanýan, öý işlerinde, elektronikada, himiýa senagatynda, suw hojalygynda, aýna, azyk we beýleki zawod goraglarynda, hassahanalarda, ylmy gözleglerde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan pigmentleri, açyk reňkleri goşup biler.

Os Bir gezek ulanylýan TPE ellikleri: Esasy material hökmünde SEBS-i ulanmak we sanjym galyplary, kalendarlar we beýleki gaýtadan işlemek usullary bilen öndürilen TPE guýma ellikler, ýokary derejeli bir gezek ulanylýan plastik ellik önümleri.Esasy programmalarda adaty PVX çalşyp bilerler, PE ellikleri ulanylýar.Önümiň dartyş güýji we çeýeligi, güýçli galyňlygy, poslama garşylygy, ýag garşylygy, döwmek aňsat däl, eliňi gowy duýmak we ş.m. Öý işleri, naharhana, gözellik salonlary, iýmit, elektronika, tozansyz elektron ussahanalary, ýyldyz myhmanhanalary, Zawodlarda we beýleki pudaklarda ulanylýar.

一次性 手套

 


Iş wagty: Iýul-28-2022