“Lateks” öý ellikleri görkezilýär

Lateksellikler: adaty elliklerden tapawutly we lateksden ýasalan ellikleriň bir görnüşi.Öý, senagat, lukmançylyk, gözellik we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner we el goramagyň möhüm önümidir.Lateks ellikleri tebigy lateksden we beýleki ajaýyp kömekçilerden ýasalýar.Önümler ýörite ýüz bilen bejerilýär we geýmek üçin amatly.Senagat we oba hojalygy önümçiliginde, lukmançylyk bejergisinde we gündelik durmuşda giňden ulanylýar.

Lateks ellikleriniň önümçilik prosesi aşakdaky ýaly:
1. Galyndy ýuwmak:Keramiki materialdan ýasalan ellik galybyny suw bilen ýuwuň.
2. Kalsiý suwuna çümdürmek:Keramiki ellik galybyny keramiki galybyň ýüzüne deň paýlamak üçin kalsiý suwuna çümdüriň.
3. Guramak:Kalsiý suwuna batyrylan keramiki ellik galyndylaryny guradyň.
4. Lateksiň batyrylmagy:Guradylan keramiki galyby tebigy rezin lateksde batyryň, keramiki galybyň üstüni lateks ellikleriniň prototipini emele getirmek üçin lateks gatlagy bilen örtüň.
5. Gyrmak:Lateks ellikiniň açylmagyny gysmak üçin gysmak mehanizminiň üsti bilen lateksde batyrylan keramiki ellik galypdan geçiň.
6. Guramak:Lateks ellikleriniň üstündäki çyglylygy aýyrmak üçin togalanan lateks elliklerini guradyň.
7. Leaching:guradylan lateks elliklerini gyzgyn suwa batyryň we çykaryň.
8. Gury wulkanizasiýa.
9. Suw sowatmagy:Guradylan we wulkanizirlenen lateks elliklerini sowatmak üçin sowuk suwa batyryň.
10. Galyndy goýberilmegi:Keramiki galyndydan lateks elliklerini çykaryň we bir jübüt lateks ellik öndürilýär.

Elliklerimiz esasan öýde aşhanany arassalamak üçin ulanylýar.Olar moda we amaly, saýlamak üçin birnäçe reňk we stil bar.Görkezýän zatlarymyzdan başga-da, beýleki reňkleri, stilleri we logotipleri hem saýlap bilersiňiz.

RHH-1:Saýlamak üçin sekiz reňk bar, olar: goňur, çal, goýy ýaşyl, açyk ýaşyl, açyk gyrmyzy, açyk gök, açyk gülgüne, mämişi, uzynlygy 30-33 sm, adaty galyňlygy, gaty reňkli ellikler.
RHH-2:Gülgüne + ak, açyk gülgüne + ak, açyk ýaşyl + ak we ýaşyl + ak, iki sany reňkli tikiş ellikleri, uzynlygy 32 sm, yzygiderli galyňlygy bolan dört sany tikiş ellikleri.
RHH-3:Gyzyl, gülgüne, tebigy reňk, nan ýaşyl we goýy ýaşyl reňkler bar.Uzynlygy 38 sm, adaty galyňlygy.

独立 站 新闻 宣传 图


Iş wagty: Awgust-03-2022