Nitril arassalaýjy ellikler, nahar bişirmek üçin ellikler, aşhana ýuwmak, hammam

Gysga düşündiriş:

Ekologiýa taýdan arassa: Bu arassalaýjy ellikler azyk derejesi, howpsuz, sagdyn, gowy howa çalşygy we ekologiýa taýdan arassa Nitrile-den ýasaldy.Lateks, BPA ýa-da Phthalates ýok

Adatdan daşary güýç: Bu ellikler ulanylmaga çydamly, hatda pyçak, pökgi topy we küllet ýaly ýiti zatlar hem olary kesip bilmeýär.Gap-gaç ýuwmak we beýleki öý işleri wagtynda elleriňizi goraň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

Skid garşylygy: Palma ýokary göterilen göwher anti-süýşýän bölejiklerden doly, süýnüp duran zatlary berk düşünmek aňsat

Poslama garşy: Gaty himiki maddalary, kislotany we aşgarlary, şeýle hem ýokary temperatura garşylygy ulananyňyzda elleriňizi howpsuz saklaň

Easyeňil arassalamak: Bu rezin ellikleri arassalamak aňsat, ýokary suw geçirmeýän, ýag geçirmeýän we hapa garşy öndürijilik

Azyk senagaty: Nitril ellikler geýmek üçin amatly, uzak möhletli köýnek üçin amatly we dürli reňklerde bolýar. Olar azyk önümçiligi we azyk hyzmaty pudagy üçin amatly.

Saç kesmek pudagy: Nitril ellikler uzak möhletli eşikler üçin amatly we amatly. Olar saç kesmek pudagy üçinem amatlydyr. Himiki gyjyndyrmalardan we deriniň zaýalanmagyndan goraýar. Munuň ýaly birnäçe pudakda ulanylyp bilner, bir gezek ulanylýan nitril ellikler köp pudak we iň gowy saýlawyňyz.

Nitril ellikler toksinleri işjeň öndürmeýär.Arassalanandan soň, tabagy adaty bolşy ýaly suw bilen ýuwuň

Näme üçin Nitrile öý elliklerini saýlamaly?

Ilki bilen tebigy rezin elliklere lateks ellikler hem diýilýär.Bazardaky tebigy rezin esasan üç ýaprakly rezin agaçlaryň lateksinden ýasalýar.Soňky ýyllarda rezin ellikler bolan bazara birden lateks ellikleri çykdy. Üstünlikleri: Esasan polizopren, göz ýaşardyjylyga we aşaga garşylygy. Adetmezçilikleri: kislorodyň pesligi we ýagyň garşylygy, garramagyň aňsatlygy, pes kislota we aşgar poslama garşylyk, ýylylyga garşylyk ýokary däl, -60 ℃ + 80 temperature temperaturanyň ulanylmagy .Şonuň üçin okislenmek aňsat, döwük, döwmek aňsat we umuman uzak dowam etmeýär. Butadien we akrilonitril ellikler emulsirlenen polimer elastomerler, ajaýyp ýag garşylygy bilen tanalýar. Üstünlikleri: ýagyň gowy garşylygy, könelmegine garşylyk, ýokary temperatura garşylygy, 150 up çenli ýokary temperatura garşylygy, suwa gowy garşylygy. adetmezçilikleri: Elektrik izolýasiýasy we sowuk garşylyk. satyjy, ýagyň garşylygy näderejede möhüm, şeýle hem ýokary temperatura garşylygy gaty gowy, satyjy gowrulan ördek ýaly ýokary temperaturaly iýmitlere göni ýüz tutup bilersiňiz diýdi.

Zawodyň suraty (1) Zawodyň suraty (2) Zawodyň suraty (3)


  • Öňki:
  • Indiki: