Palma ýarym hatar sygyr, arzan deri ellik

Gysga düşündiriş:

PALM - Seresaplylyk bilen saýlanan ýokary hilli bölünen sygyr gaty çydamly we deşiklere çydamly, dürli meselelerde elleri gaty gurşawdan goraýar.

Yzyna - rahatlyk üçin poliesteri burawlaň, bölünen sygyr derisinden ýasalan gaýyş goşmaça gorag üpjün edýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

CUFF - Goşmaça gorag üçin howpsuzlyk kafesi, açmak we öçürmek üçin rezin reňkli çeňňek

Çagalaryň elleri üçin gorag we çeýeligi üpjün ediň, sebäbi olar öý işlerini edýärler we açyk işde kömek edýärler

Agyr howpsuzlyk howpsuzlygy bilekleri goraýar we ellikleri süýşürmegi aňsatlaşdyrýar

Qualityokary hilli bölünen sygyr deri palmasy, ilkinji barmak, başam barmak, barmaklaryň ujy we düwme gaýyş;Kesilen we ganatly barmak rahat, çeýe laýyklygy üpjün edýär

Elastik bilekler amatly laýyklygy üpjün edýär we hapa we galyndylardan goramaga kömek edýär

AEAK DÜZGÜN SANAT DIZAYNY - 100% sygyr derisini bölüň.Söwda we önümçilik maksatly, şeýle hem esasy öý borçlary üçin ajaýyp!

Elleriňizi goragly saklaň - Tarvol iş ellikleri Işleýän wagtyňyz elleriňizi doly howpsuz we amatly saklaň!

ALhli ululyklara laýyk gelýär - Örän oňaýly!Erkeklere-de, Aýallara-da laýyk gelmek üçin dizaýn edildi.

KESELLERINI AL HEMMESI ÜPJÜNÇILIGI - Mehanika, Sürüji, Agaç kesmek, Oba hojalygy, Daýhançylyk, Gurluşyk, Forklift sürüjileri we ş.m.

100% MANUFACTURER PUL GARŞY Kepillik - Tarvol, önümleriň we durmuşyň gurallarynyň hemmesini kepillendirýär!

HOWPSUZLYK BIRINJI: Bu ellikler pagta sapaklary, ganat stiliniň başam barmaklary, elleriňize iň ýokary howpsuzlygy üpjün etmek üçin elastik arka bilen 8 unsiýa sary / gök pagta mata zolaklaryndan ýasalýar.

6

Ylmy gurluş desian

Hususylaşdyrmagy, zawodyň lomaý, köp mukdarda goldaw beriň

Iki gatly Cowhide
Ellik materiallarynyň hemmesi iki gatly sygyr, materiallaryň ajaýyp görnüşi, hili kepillendirilýär

Ellik uzynlygy
Uzyn dizaýn, has gorag

Palma goragy
Güýçli tutmak, garşylyk görkezmek we azaltmak güýji

Neýlon trikota thread ýüplük
Neýlon sapaklar bilen berk we çydamly.

Saýlamak gyzgynmy?

1, kebşirleýji ellikleri saýlamak üçin öz iş şertlerine görä, kebşirleýjilere birneme galyň, birneme uzyn kebşirleýji ellikler gerek, galyň eli ýakylmaz, uzak wagtlap goluň zyýany bolmaz.

2, öz isleglerine görä, mysal üçin, argon ark kebşirlemek, esasan, bir elli iş, umuman sag el işi, ýöne argon ark kebşirleýji ellikler gaty galyň däl, ýöne uzyn bolmaly.

3, möwsümiň saýlanyşyna görä, tomusda kebşirleýji ellikleriň umumy ulanylmagy gaty galyň däl, bu yssy bolar, iş kanagatlanarly däl.

Palma ýarym hatar sygyr, arzan deri ellik (2)
Palma ýarym hatar sygyr, arzan deri ellik (1)

Zawodyň suraty (1) Zawodyň suraty (2) Zawodyň suraty (3)


  • Öňki:
  • Indiki: