Premium Sary Doly Däneli Cowhide Forklift Truck Sürüji ellikleri, bilek ýapylmagyndan goraýan deri işleýän ellikler

Gysga düşündiriş:

DIY Taslamalarynda, Bagda, Gurluşykda, Sürüjide ýa-da motosikl süreniňizde elleriňizi rahat we goragly saklaň.

ÜÇIN IDEAL: -hli maksatly, güýç we el gurallary, enjamlaryň işleýşi, gurluşyk, abadanlaşdyryş, DIY taslamalary

Top we lenta stilindäki bilek ýapylmagy, elligiň biliňize näderejede laýykdygyny sazlamaga mümkinçilik berýär.Ellikleri ýerinde saklamaga, hapa we galyndylary saklamaga kömek edýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

Ellik ýokary aşgazan we deşiklere garşylyk görkezýän ýokary hilli hakyky däne sygyrlaryndan ýasalýar

Güýçli deri palma ýassygy goşmaça berkligi we çydamlylygy hödürleýär.kesilen we Keystone barmak dizaýny rahatlygy we çeýeligi üpjün edýär.

DIY Taslamalarynda, Bagda, Gurluşykda, Sürüjide ýa-da motosikl süreniňizde elleriňizi rahat we goragly saklaň.

ÜÇIN IDEAL: -hli maksatly, güýç we el gurallary, enjamlaryň işleýşi, gurluşyk, abadanlaşdyryş, DIY taslamalary

Top we lenta stilindäki bilek ýapylmagy, elligiň biliňize näderejede laýykdygyny sazlamaga mümkinçilik berýär.Ellikleri ýerinde saklamaga, hapa we galyndylary saklamaga kömek edýär

Ellik ýokary aşgazan we deşiklere garşylyk görkezýän ýokary hilli hakyky däne sygyrlaryndan ýasalýar

Güýçli deri palma ýassygy goşmaça berkligi we çydamlylygy hödürleýär.Kesilen we Keystone barmak dizaýny rahatlygy we çeýeligi üpjün edýär.

 

Deri senagaty Hytaýyň ýeňil senagatynda sütün bolup durýar. Hytaýyň deri senagatynyň çalt ösmegi bilen Hytaý dünýäde deri öndürýän esasy ýurda we iň işjeň deri söwdasy we iň potensial ösüşi bolan bazarlaryň birine öwrülýär.

Hytaýyň deri senagatynyň gurluşy sazlanylandan we optimizasiýa edilenden soň, ilki bilen ýerli ykdysadyýeti herekete getirmekde aýgytly rol oýnaýan deri önümçiligine mahsus sebitler we anyk ýöriteleşdirilen we görnükli aýratynlyklary bolan hünärmen bazarlary emele geldi. Hytaýyň deri senagatynyň ösmegine esas döretdi.

Zawodyň suraty (1) Zawodyň suraty (2) Zawodyň suraty (3)


  • Öňki:
  • Indiki: